ปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคลากรท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง

  • สุเนตร ธนศิลปพิชิต
  • ณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ
  • คงฤทธิ์ แข็งแรง

คำสำคัญ:

การปฏิบัติหน้าที่, บุคลากรท้องถิ่น, ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ อธิบายถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น ที่ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย ทั้งนี้บุคลากรท้องถิ่น นับว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งฝ่ายบริหารมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บังคับบัญชา และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการฝ่ายประจำ ซึ่งบุคลากรท้องถิ่น จะปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานบังคับบัญชา ตามตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติ มีประธานสภาและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตราข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่และกรอบที่กฎหมายกำหนด  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ก็จะทำให้ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นรวมถึงลูกจ้าง ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ย่อมจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น สามารถบริหารจัดการองค์กรและบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ โดยปัจจัยดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วย (1) การนำแนวทางการปฏิรูประบบราชการการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และ (2) การนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  มาปรับใช้กับข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสมก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-30