ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2019): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2019): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์

วารสารฉบับนี้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากกองบรรณาธิการเช่นเดิม โดยเป็นการรักษามาตรฐานตามหลักการที่ TCI ได้วางกรอบเอาไว้ ทั้งนี้ บรรณาธิการได้ขับเคลื่อนการออกวารสารให้เป็นไปตามข้อตกลงอย่างเข้มแข็งเสมอมา ซึ่งฉบับนี้ มีบทความจำนวน 5 เรื่องเช่นเดิม

เผยแพร่แล้ว: 2019-08-31