บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง มนุษย์กับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต เขียนโดยสมภาร พรมทา

ผู้แต่ง

  • อดุลย์ ขวัญกล้า บว.มมร

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง “มนุษย์กับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิต”โดยสมภาร พรมทา นำเสนอด้วยหลักทัศนะของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละกลุ่มแต่ละยุคแต่ละสมัย โดยกล่าวถึงทัศนะของศาสนาต่าง ๆ ที่กล่าวถึงเป้าหมายของการดำเนินชีวิตในรูปแบบใด โดยแบ่งเนื้อหาขอบเขต ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ทัศนะของอภิปรัชญาด้วยการแสวงหาความจริงของมนุษย์ 2) ทัศนะของญาณวิทยาด้วยการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ 3) ทัศนะของจริยศาสตร์ด้วยการดำเนินชีวิตสู่เป้าหมายอย่างไร โดยมีจุดหมายให้ผู้อ่านได้เข้าใจหลักในการดำเนินชีวิต และความจริงของชีวิต

              ด้วยเหตุนั้นหนังสือเล่มนี้ จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อผู้ที่สนใจในการศึกษาและเข้าถึงความจริงของชีวิต ในมุมมองต่าง ๆ ในการต้องการค้นหาจุดหมาปลายทางในชีวิตของมนุษย์และของตัวเราเองว่ามนุษย์ควรจะดำเนินชีวิตอยู่อย่างไร

              คำแนะนำในการอ่านหนังสือทางปรัชญาของผู้ที่เริ่มอ่าน และผู้ที่ต้องการเข้าใจความหมายของชีวิต ต้องอ่านเล่มนี้จึงจะสามารถเข้าใจได้ง่าย และเป็นประโยชน์ในการมองชีวิตและเป้าหมายชีวิตในเชิงปรัชญา เพราะมีการนำเสนอทั้งอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่อ่านเข้าใจประเด็นปัญหาทางปรัชญาได้ดี

              ด้วยเหตุนั้น หากผู้ใดสนใจในการอ่านหนังสื่อที่มีเนื้อหาและความหมายที่เกี่ยวกับชีวิตและเป้าหมายของชีวิต และงานเขียนที่เกี่ยวกับปรัชญาก็ต้องอ่านงานเขียนของอาจารย์วิทย์ วิศทเวทย์, ปรัชญา แปลจาก PHILOSOPHY by C.E.M. JOAD เพื่อให้เข้าใจความหมายของชีวิตในทัศนะทางปรัชญา และปรัชญาทรรรศ์พุทธปรัชญา กับปรัชญาทั่วไป มนุษย์โลก และความหมายของชีวิตเพื่อเข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-31