รูปแบบความเชื่อในการจัดงาน ฌาปนกิจศพของพุทธศาสนิกชน ในตำบลตลาดแร้ง

ผู้แต่ง

  • ยุทธนา เฉลียวชาติ มหิดล

คำสำคัญ:

ความเชื่อ, ฌาปนกิจ, พุทธศาสนิกชน

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง  "รูปแบบความเชื่อในการจัดงานฌาปนกิจศพของพุทธศาสนิกชนในตำบลตลาดแร้ง"  มีวัตถุประสงค์ดังนี้  ๑)เพื่อศึกษารูปแบบและความเชื่อในการจัดงานฌาปนกิจตามทัศนะของพระพุทธศาสนา  ๒)เพื่อศึกษารูปแบบความเชื่อในการจัดงานฌาปนกิจของพุทธศาสนิกชนในตำบลตลาดแร้ง  ๓) เพื่อพัฒนารูปแบบพิธีการตามความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมงานฌาปนกิจของพุทธศาสนิกชนในตำบลตลาดแร้ง ๔) เพื่อยืนยันรูปแบบและความเชื่อในการจัดงานฌาปนกิจของพุทธศาสนิกชนในตำบลตลาดแร้ง  ด้วยวิธีการศึกษาเอกสารและลงภาคสนาม

               ผลการศึกษาพบว่า  รูปแบบของานฌาปนกิจของพุทธศาสนิกชนในตำบลตลาดแร้งประกอบด้วย การเตรียมงาน การจัดงานอยู่ที่บ้าน และการจัดงานที่ฌาปนสถานส่วนผลการประเมินยืนยันจากการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จากการดำเนินการวิจัยพบว่า รูปแบบความเชื่อในการจัดงานฌาปนกิจได้มีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล อิทธิพลความเชื่อเกี่ยวกับงาฌาปนกิจได้เข้ามาสู่ประเทศไทยพร้อม ๆ                 กับพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันก็ได้มีรูปแบบความเชื่อเกี่ยวกับงานนี้ที่มีอยู่ดั้งเดิมและวัฒนธรรมทางตะวันตก เข้ามามีบทบาททำให้เกิดการผสมผสานกลมกลืน พัฒนาการมาเป็นรูปแบบความเชื่อของแต่ละภูมิภาคแต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบความเชื่อของประชาชนคนไทยเกี่ยวกับงานฌาปนกิจก็ยังมีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีความเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละแห่งอยู่ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบความเชื่อในการจัดงานฌาปนกิจของพุทธศาสนิกชนในตำบลตลาดแร้ง พบว่ารูปแบบความเชื่อในการจัดงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๒ องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย ๗ องค์ประกอบ และตัวชี้วัดของแต่ละประกอบย่อยทั้งหมด ๖๒ ตัวชี้วัด เมื่อได้รูปแบบความเชื่อแล้วผู้วิจัยได้นำองค์ประกอบไปหาความเชื่อมั่น     หาประสิทธิภาพ เพื่อยืนยันรูปแบบความเชื่อในการจัดงานฌาปนกิจของพุทธศาสนิกชนในตำบลตลาดแร้ง   โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แล้วตอบแบบสอบถาม และสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบความเชื่อในการจัดงานฌาปนกิจของพุทธศาสนิกชนในตำบลตลาดแร้ง นำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิเป็นดังนี้

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-31