ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2019): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2019): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์

การบริหารจัดการวารสารฉบับนี้ ได้ออกสู่สายตาสาธารณชนอีกเช่นเดิม โดยยังคงไว้ซึ่งเกณฑ์การประเมินบทความทุกเรื่องตามที่ TCI ได้ตั้งมาตรฐานไว้แล้ว ดังนั้น บทความทั้งหมดจึงเป็นบทความที่ได้เกณฑ์มาตรฐานแน่นอน ทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ โดยในวารสารฉบับนี้มีทั้งหมด 5 เรื่อง

เผยแพร่แล้ว: 2019-12-30