การปฏิบัติหลักวัตตบท 7 ในพระพุทธศาสนาเพื่อบังเกิดเป็นพระอินทร์

ผู้แต่ง

  • พระครูสุตภัทรธรรม นักวิชาการอิสระ

คำสำคัญ:

การปฏิบัติ, หลักวัตบท 7, พระอินทร์

บทคัดย่อ

การปฏิบัติหลักวัตตบท 7 ในพระพุทธศาสนาเพื่อบังเกิดเป็นพระอินทร์ การปฏิบัติธรรมนั้นย่อมส่งผลถึงภาวะอันควรที่จะเป็นได้ในอนาคต เพราะได้สั่งสมคุณงามความดี และยึดหลักปฏิบัติอย่างถูกต้อง เมื่อผู้ใดก็ตามปรารถนาที่จะเป็นเทวดาพระอินทร์ ก็สามารถปฏิบัติหลัก วัตตบท 7 ประการ คือ (1) เลี้ยงดูบิดามารดา โดยปฏิบัติเพื่อให้สมกับท่านเลี้ยงเรามา (2) การประพฤติตนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ มีการแสดงออกด้วยความเคารพและเชื่อฟัง (3) การเจรจาถ้อยคำอ่อนหวาน ต้องพูดด้วยความอ่อนน้อมไพเราะ (4) ความเป็นผู้ไม่ตระหนี่ เสียสละทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อประโยชน์สุขส่วนร่วม (5) มีวาจาสัตย์ ต้องมีสัจจะในการพูดแล้วปฏิบัติตามคำพูดของตนเองอย่างจริงจัง และ เป็นคนไม่โกรธ สามารถยับยั้งอารมณ์ที่เกิดภายในของตนเองเพื่อการลดความฟุ้งซ่าน ซึ่งบุคคลที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็สามารถปฏิบัติได้ เมื่อมีความตั้งใจและสร้างคุณงามความดีเพื่อให้เกิดเป็นบารมีแก่ตนเอง ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้ปรารถนาที่จะเข้าถึงซึ่งเทวดาพระอินทร์ และย่อมอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-31