ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย

ผู้แต่ง

  • วาสนา พลแสน มหิดล
  • รุ่งทิวา พลแสน

คำสำคัญ:

ต้นทุนชีวิต, เด็กและเยาวชนไทย, Gen-C, การอยู่ร่วมกันในสังคม

บทคัดย่อ

 บทความนี้เขียนขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้าเอกสาร แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ผสมผสานกับการวิเคราะห์จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการพัฒนาเด็กและเยาวชน    2) ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันของผู้คนในสังคม  ซึ่งผลจากการศึกษา พบว่า ต้นทุนชีวิต เป็นปัจจัยสร้าง หรือปัจจัยเชิงบวกทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ที่จะหล่อหลอมให้เด็กหรือเยาวชนคนหนึ่งเจริญเติบโต และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ นอกจากต้นทุนที่แต่ละคนจะมีติดตัวมาแต่กำเนิดแล้ว สถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันหลักที่จะช่วยหล่อหลอมสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความคิด ความเชื่อ ค่านิยม หรือความศรัทธา ของสังคมนั้น ๆ

การสร้างต้นทุนชีวิตที่แข็งแกร่ง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีแก่เด็กและเยาวชนไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน แม้จะต้องมีอุปสรรคต่าง ๆ นานา แต่ก็เป็นความต้องการจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้าง เพราะวัยเด็กและเยาวชน เป็นวัยที่เปราะบาง อาจถูกชักนำไปในทางที่ไม่พึงประสงค์     ได้ง่าย ดังนั้นทุกฝ่ายต้องจริงจังกับการสร้างต้นทุนชีวิตแก่เด็กและเยาวชนไทย ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน

และสังคมประเทศชาติ อย่างเข้าใจ และเข้าถึง เพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-31