ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2019): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2019): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์

การดำเนินการวารสารฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการได้มุ่งพัฒนาบทความที่ส่งมาจากผู้แต่งที่หลากหลายหน่วยงาน โดยบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินจากผู้ทรงไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อ 1 บทความ พร้อมทั้งได้กำหนดสัดส่วนบทความไว้ที่ 5 เรื่องต่อฉบับ โดยเป็นบทความภายใน 2 เรื่อง บทความภายนอก 3 เรื่อง ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความก็ต้องเป็นบุคคลภายนอกเป็นหลัก หรือเป็นบุคคลภายในในกรณีเป็นบทความของสถาบัน

เผยแพร่แล้ว: 2019-04-30