รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำชุมชน ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ผู้แต่ง

  • พระภาณุเดช สิริมงฺคโล บว.มมร

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, การพัฒนา, หลักพุทธธรรม

บทคัดย่อ

                     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาภาวะผู้นำ       2. เพื่อการศึกษาหลักพุทธธรรมในการใช้พัฒนาภาวะผู้นำชุมชน 3. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำชุมชน ในอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานคือใช้ทั้งเชิงคุณภาพเชิงปริมาณในเชิงคุณภาพศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัยในเชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ตัวยพรรณนาและสถิติอนุมานผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาภาวะผู้นำชุมชน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเห็นว่าผู้นำชุมชนยังขาด การพัฒนาคุณลักษณะในความเป็นผู้นำอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้นำ  เช่นการวางตัวในบุคลิกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
  2.              ผลการศึกษาหลักพุทธธรรมในการใช้พัฒนาภาวะผู้นำชุมชนพบว่าผู้ให้ข้อมูลสำคัญเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการนำเอาหลักสังคหวัตถุ 4 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำชุมชน และเห็นว่าหลักธรรมนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้ในความสมาน สามัคคี
  3. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำชุมชน ใน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิพบว่ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำชุมชนที่วิเคราะห์โดยใหลักสังคหวัตถุ4 สามารนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้นำชุมชนต่อไปได้และก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนได้

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-03