ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2020): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2020): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์

หลังจากที่ได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการวารสารจนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI แล้ว จึงนับว่าเป็นการทำให้วารสารเกิดความเติบโตทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจึงขอขอบคุณทุกนักวิชาการที่ส่งบทความมาเผยแพร่ในวารสารเรื่อยมา โดยฉบับนี้ก็ยังคงจำนวนบทความไว้ 5 เรื่องเหมือนกับฉบับก่อนๆ

เผยแพร่แล้ว: 2020-04-30

บทความวิชาการ