เรื่องพรหมในทัศนะพุทธปรัชญา

ผู้แต่ง

  • พระมหาโสฬส ชนุตฺตโม (พรมมา) บว.มมร

คำสำคัญ:

พรหม, พุทธปรัชญา, แนวคิด

บทคัดย่อ

พรหมในทัศนะพุทธปรัชญาแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ ๑. พรหมที่เป็นปุคคลาธิษฐาน ๒.พรหมที่เป็นธรรมาธิษฐาน พรหมที่เป็นปุคคลาธิษฐาน ได้แก่ เทวดาจำพวกหนึ่ง ที่อยู่ชั้นพรหมโลก ซึ่งเป็นชั้นที่สูงกว่าสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น ที่เรียกว่าชั้นกามาวจรโลก  จะถูกเรียกว่า พรหม  บุคคลาธิษฐาน พรหมมี ๒ กลุม คือ                   ๑.กลุมที่เป็นเทวดาชั้นสูงที่มีกำเนิดแบบโอปปาติกะ โดยอุบัติขึ้นมาถือกำเนิดด้วยเหตุแหงกุศลกรรมที่เกิด                    จากการเจริญสมถกรรมฐานจนสำเร็จ  ๒.กลุมบุคคลที่มีคุณธรรมสูง ที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ประเสริฐดั่งเป็นพรหม เชน มารดาบิดา ครูบาอาจารย อริยบุคคล เป็นต้น  ส่วนธรรมาธิษฐานพรหม คือ การยกธรรมมาแสดงเป็นพรหม หรือเป็นปฏิปทาไปสู่ความเป็นพรหม คือ พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา                    

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-30