บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง “พุทธจริยศาสตร์” เขียนโดย วศิน อินทสระ

ผู้แต่ง

  • พระจาตุรงค์ ชูศรี มหิดล

บทคัดย่อ

เนื้อหาในหนังสือ พุทธจริยศาสตร์เขียนโดย วศิน อินทสระ มีบทนำ และ 8 บท คือ บทนำจริยศาสตร์จริยธรรมและพุทธจริยศาสตร์ บทที่ 1 พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น บทที่ 2 พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง บทที่ 3 พุทธจริยศาสตร์ระดับสูงบทที่ 4 หัวใจสำคัญของพุทธจริยศาสตร์ บทที่ 5 ธรรมชาติของมนุษย์ บทที่ 6  พันธกรณีทางศีลธรรม บทที่ 7 ความสัมพันธ์ตามหน้าที่ของมนุษย์ในสังคม และบทที่ 8 คุณธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-30