วิชาชีพการเงินการบัญชีในวิถีทางพระพุทธศาสนา

ผู้แต่ง

  • พระภัทธชาพงษ์ พระภัทธชาพงษ์ นักวิชาการอิสระ
  • พระครูสุธีคัมภีรญาณ

คำสำคัญ:

การเงินการบัญชี, จรรยาบรรณ, คุณธรรมจริยธรรมทางพุทธศาสนา

บทคัดย่อ

วิชาชีพการเงินและการบัญชีเป็นอาชีพที่ไม่โดดเด่นมากนัก แต่เป็นอาชีพที่ขาดไม่ได้ในทุก หน่วยงาน เป็นวิชาชีพที่มีระเบียบแบบแผน มีกฎ กติกา ข้อบังคับ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่ระบุไว้ เป็นรายลักษณ์อักษรรองรับทางกฎหมายอย่างชัดเจน การทําหน้าที่การเงินการบัญชี ต้องมีหลัก คุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนานํามาประพฤติปฏิบัติ ควบคู่กับจรรยาบรรณวิชาชีพ หลัก จรรยาบรรณของวิชาชีพการเงินการบัญชี ยึดหลัก 4 ประการ คือ 1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 2. มี ความละเอียดรอบคอบ 3. รักษาความลับทางด้านบัญชีของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  4. ไม่นําเอกสารทางด้านบัญชีไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต หลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนาที่นักการเงินการบัญชีต้องศึกษานํามาปฏิบัติ เพื่อเกื้อหนุนส่งเสริมทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์แห่ง หลักการทั้ง 4 ประการ ประกอบด้วย สุจริต 3 อย่าง ธรรมที่มีอุปการะ,              อิทธิบาท 4, ฆราวาสธรรม4, หิริ โอตัปปะ การประกอบอาชีพเงินการบัญชี เป็นการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรายงานฐานะ ทางการเงิน รายละเอียดอื่น ๆ ทางด้านเอกสารขององค์กร เป็นผู้ที่มีความรู้                ทักษะ ความสามารถ เฉพาะทาง เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาไว้จรรยาบรรณของนักบัญชีอย่างเที่ยงตรง พัฒนาตนเองและองค์กรให้เจริญกล่าวหน้า ด้วยปฏิบัติตนเป็นผู้ปิดทองหลังพระได้เป็นองค์พระโดยสมบูรณ์ และสวยงาม จึงเสมอเหมือนนักการเงินการบัญชีผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสําเร็จขององค์กร

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-30