แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ ในยุคขอม

ผู้แต่ง

  • กาญจนพงศ์ สุวรรณ มจร
  • พระครูสุตภัทรธรรม พระครูสุตภัทรธรรม

คำสำคัญ:

แหล่งเรียนรู้, ประวัติศาสตร์, ขอม

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสำรวจแหล่งเรียนรูทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิในยุคขอม 2) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิในยุคขอม 3) เพื่อเชื่อมโยงแหล่งเรียนรูทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม ในยุคขอม ของจังหวัดชัยภูมิ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นหาข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจ การสนทนากลุ่ม ด้วยการลงพื้นที่สัมภาษณ์

           ผลการศึกษาพบว่า 1) สำรวจแหล่งเรียนรูทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิในยุคขอม สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ปรางค์กู่ทั้งสามที่ กรมศิลปากรได้สำรวจและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้แล้ว ผู้วิจัยสำรวจพบว่า 1. ปรางค์กู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ มีลักษณะเป็นศิลปะขอมแบบบายน ทับหลังมีรูปหน้ากาลอยู่ตรงกลาง ด้านบนเป็นรูปพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ประทับยืน 2. ปรางค์กู่ อำเภอบ้านแท่น เป็นโบราณสถานสมัยวัฒนธรรมขอม สร้างด้วยศิลาแลง 3. ปรางค์กู่แดง อำเภอเขว้า เป็นโบราณสถานกู่แดงเทวาลัยศิลปะขอม ศตวรรษที่ 16 ราว พ.ศ.1650-1725 ก่อสร้างด้วยศิลาแลง ทรายและอิฐเผา

           ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิในยุคขอม เป็นการส่งเสริม ด้านวิชาการ คือการเขียนประวัติศาสตร์ต่างๆ ศาสนาและวัฒนธรรมให้ปรากฎอยู่ในหนังสือ เวปไซค์ รวมทั้งเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมบุญประเพณี ประจำปี ทุกปี เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมของขอม

           เชื่อมโยงแหล่งเรียนรูทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิในยุดขอม โดยใช้กิจกรรมในการเชื่อมโยง เป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ รักษาศีล การทำบุญตักบาตร เจริญจิตภาวนา สวดมนต์ไหว้พระ และการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน เพื่อสักการะ ปรางค์กู่แดงอำเภอเข้วา ปรางค์กู่อำเภอบ้านแท่น ปรางค์กู่อำเภอเมืองชัยภูมิ ทำให้จิตใจสงบ ชุมชนสามัคคี มีสติยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กาญจนพงศ์ สุวรรณ, มจร

ประวัติ ชื่อ – นามสกุล ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ วัน เดือน ปีเกิด ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๔ อายุ ๔๑ ปี ภูมิลำเนา จังหวัดชัยภูมิ ประวัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐ น.ธ.เอก พ.ศ. ๒๕๓๙ ป.ธ.๑-๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปวค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) พ.ศ. ๒๕๕๐ พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) พ.ศ. ๒๕๕๓ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) พ.ศ. ๒๕๕๙ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) สถานที่อยู่ปัจจุบัน ๔๕๑/๙ หมู่บ้านศรีพนมวิเลจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ สถานที่ทำงานปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

References

นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา. (2560). ภาวะผู้นำกับการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สมบูรณ์ สุขสำราญ. (2530). การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวย จำกัด.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). (2546). ภูมิธรรมชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). (2546). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วอง ออโตโมบิล จํากัด.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2543). การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธรรม.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2540). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

พิชาภพ พันธุ์แพ, (2555). ผู้นำกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง. พิมพฺครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด.

ยอดชาย ทองไทยนันท์. (2526). เทคนิคการจูงใจให้ทำงาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล

บทสัมภาษณ์

พระครูใบฎีกาบุญจันทร์ กมฺมสุทโธ. (12 ธันวาคม 2563). เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ. สัมภาษณ์.

นายเกษม ทาขามป้อม. (10 พฤษภาคม 2565). ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. สัมภาษณ์.

พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์. (10 พฤษภาคม 2565). นายก อบต.นาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. สัมภาษณ์.

นายเทศา รณไพรี. (10 พฤษภาคม 2565). กำนันตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. สัมภาษณ์.

นายประเทือง พรมลา. (5 เมษายน 2565). รองนายก อบต.นาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สัมภาษณ์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-27