วิเคราะห์บทบาทการเผยแผ่ธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัย

ผู้แต่ง

  • กาญจนพงศ์ สุวรรณ มจร
  • พระวัฒนา อตฺถกาโม

คำสำคัญ:

บทบาท, การเผยแผ่ธรรม, ครูบาเจ้าศรีวิชัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผ่ธรรมะตามแนวทางพระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผ่ธรรมะตามแนวทางของครูบาเจ้าศรีวิชัย 3) เพื่อวิเคราะห์บทบาทการเผยแผ่ธรรมะของครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาประเด็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเผยแผ่ธรรมะของพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย และวิเคราะห์บทบาทการเผยแผ่ธรรมะของครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย

           ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการเผยแผ่ธรรมะตามแนวทางพระพุทธศาสนา วัดเป็นทุกอย่างของสังคม เป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจของประชาชน ส่วนพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของวัดในบทบาทเหล่านี้ ก็กลายเป็นผู้นำทางจิตใจของประชาชนเป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพเชื่อถือและการร่วมมือ โดยนัยนี้วัดก็กลายเป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศชาติในฐานะเป็นที่ยึดเหนี่ยวประชาชนให้มีความสามัคคี โดยพระครูบาครีวิชัย จะมีแนวคิดและวิธีการสร้างงานและมีบทบาทต่อการเผยแผ่ธรรมะที่มักจะเป็นการปฏิบัติ และสร้างงานเพื่อให้คนศรัทธาเลื่อมใสจากการลงมือปฏิบัติให้ดู สร้างแล้วแฝงด้วยคติธรรมให้ผู้คนได้ข้อคิด ในด้านพระธรรมคำสอน พระครูบาศรีวิชัยได้สร้างไว้เป็นจำนวนมาก เละได้ปฏิบัติตนบำเพ็ญเพียรภาวนาสิกขาวินัยตามรอยของพระบรมศาสดาด้วยข้อวัตรปฏิบัติ ส่งเสริมให้บุคลิกภาพของท่านมีความน่าเลื่อมใสเป็นอย่างมากอันเป็นลักษณะพิเศษที่เรียกว่า “ตนบุญ”พระครูบาศรีวิชัย เป็น พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดรูปหนึ่งของล้านนา มีบทบาทและความสำคัญในฐานะผู้นำชุมชนและศูนย์รวมของความเชื่อความศรัทธา ที่มาจากวัตรปฏิบัติและแนวทางการบำเพ็ญเพียรที่เคร่งครัด น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยกับบริบททางสังคม รวมทั้งงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ถนนสะพาน เป็นผลงานที่สร้างกระจายในพื้นที่ภาคเหนือ ล้วนเป็นตัวแทนของอาวาสทาน ซึ่งหมายถึงทานบารมีอย่างหนึ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กาญจนพงศ์ สุวรรณ, มจร

ประวัติ ชื่อ – นามสกุล ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ วัน เดือน ปีเกิด ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๔ อายุ ๔๑ ปี ภูมิลำเนา จังหวัดชัยภูมิ ประวัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐ น.ธ.เอก พ.ศ. ๒๕๓๙ ป.ธ.๑-๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปวค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) พ.ศ. ๒๕๕๐ พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) พ.ศ. ๒๕๕๓ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) พ.ศ. ๒๕๕๙ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) สถานที่อยู่ปัจจุบัน ๔๕๑/๙ หมู่บ้านศรีพนมวิเลจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ สถานที่ทำงานปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

References

แก้ว ชิดตะขบ, (2553).ประวัติความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร :โรง

พิมพ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับความหมายและคำนิยามคำว่า (2553). “ครูบา” ใน พระนคร ปญฺญาวชิโร ,

บรรณาธิการ,เถราภิเษก พิธียกยอสมณศักดิ์พระสงฆ์ในล้านนา, (เชียงใหม่: แม็กซ์พริ้นติ้ง

(มรดก ล้านนา) ,

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, (2556).พุทธจริยาศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วม

สมัย, พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

ครูบาเจ้าศรีวิชัยยาชะนะภิกขุ, (เชียงใหม่ : ม.ป.ป.,). หนังสือกัมมัฏฐานรวม, พิมพ์ครั้งที่ 2 หน้า 5, 16.

จรัส โฆษณานันท์, (2549).ตามรอยพระครูเจ้าศรีวิชัยและพระครูบาขาวปี นักบุญแห่งล้านนา,

กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีเดีย เพรส,

เจ้าสุริยวงศ์ วโรรส, (2532).ประวัติท่านพระสีวิชัยวัดบ้านปาง,

, ประวัติท่านพระสีวิชัยวัดบ้านปาง, เชียงใหม่ : โรงพิมพ์อเมริกัน,

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), (2548).พุทธธรรม (ฉบับขยายความ), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

พระอานันท์ พุทธธัมโม, (ม.ป.ป.).พระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์ คลังวิชา จำกัด,

ภูชิสส์ไชย บงกชผ่องอำไพ : พุทธิ์นันทะ ผลชัยอรุณ, (2558). “ครูบาเจ้าศรีวิชัย” นักบุญแห่งล้านนา

ครูบาศีลธรรม, (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์พี.ดี.

วสันต์ ปัญญาแก้ว, (2561). รำลึก 140 ปี ชาตกาล ครูบาศรีวิชัย, (เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยา

และ มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่, (2524). (ประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่ง

ล้านนาไทย : สุทินการพิมพ์,

(2524),(ประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย : สุทินการพิมพ์,

วิโรจน์ วิชัย, (2556).พุทธปรัชญา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่,

สมาคมชาวจังหวัดลำพูน (กรุงเทพมหานคร),(มปป) ครูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญแห่งล้านนา ศรีปริภุญชัย

สูจิบัตรเนื่องในโครงการ ชาวลำพูนเชิดชูครูบาเจ้าศรีวิชัย ในวาระ 140 ปี ชาตกาล การ

เปิดตัวหนังสือสิริ ชีวประวัติ “ครูบาเจ้าศรีวิชัย” และงานเสวนาทางวิชาการ.

สายธาร ศรัทธาธรรม, (2538).นักบุญแห่งลานนาครูบาศรีวิชัยผู้ใจเด็ด, กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสง

การพิมพ์,

สิงฆะ วรรณสัย, (2522)., สารประวัติครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งลานนาไทย, (เชียงใหม่ : ศูนย์

หนังสือ เชียงใหม่,

พระสมชาย ธมฺมสาโร (พรมมา), (2555).ศึกษาบทบาทพระครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย ในฐานะนักบุญ

แห่งล้านนา : กรณีศึกษาการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานในล้านนา, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-27