ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ผู้แต่ง

  • ขนิษฐา พูลเพิ่ม
  • สุรางคณา มัณยานนท์

คำสำคัญ:

ทักษะการบริหาร, ผู้บริหารสถานศึกษา, ศตวรรษที่ 21

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ   ที่ 21 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 100 คน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ได้มาโดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศรีสะเกษ เขต 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

           ผลการวิจัยพบว่า

           1.ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก

           2.การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อยู่ในระดับ มาก

           3.ความสัมพันธ์ระหว่าง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง (x = .836) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.

โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.

คัมภีร์ สุดแท้. (2553). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก.

[วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม]. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmuj/article/view/29595

กรองทอง เขียนทอง. (2555). การพัฒนาตัวบงชี้การบริหารจัดการที่ดีของผูบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน. [วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ]. http://grad.vru.ac.th/meeting_board/2555_06meeting/End/Ths%20Krongtong.pdf

สมหมาย อำดอนกลอย. (2556). บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21.วารสารบัณฑิตศึกษา,

(3),125-127

จันทรานี สงวนนาม. (2553). ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่3).

บุค พอยท.

จารุวัจน สองเมือง. (2559). การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. http://www.deepsouth

watch.org/node/8009.

จีระพันธุ พูลพัฒน. (2553). พัฒนาการของการบริหารการศึกษาไทย. คณะครุศาสตร

Frances, D. H. (2009). A Study Examining the Effects of Transformational Leadership Behaviors on the Factors of Teaching Efficacy, Job Satisfaction and Organizational Commitment as Perceived by Special Education Teachers. Dissertation Submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University

Gaziel, H. H. (2012). The Antecedents of Primary School Principals' Management and

Leadership Behaviors. Journal of Educational and Social Research. Department of Educational Sciences and Early Childhood Education, University of Patras, Rion-Patras.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-27