เผยแพร่แล้ว: 2018-09-25

ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วีรชาติ พนาวิวัฒน์, ลลิตา อดุลย์กิตติไพศาล, เจษฎาภรณ์ วิริยะสกุลธรณ์, สุภาพร จตุรภัทร

62-93

การประเมินผลการบริการที่เป็นเลิศในการต่อทะเบียนรถแบบเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ของสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ณัชชา จีนสักโต, อรณี บุษบงษ์, อัจฉรา จงประสานเกียรติ, นริศรา วายะลุน, วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์

144-171

การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

จุฑามาศ นันทะเนตร, จุฑารัตน์ สมบูรณ์ธรรม, ณัฐนันท์ สุขสงวน, เมธาวดี เถื่อนขวัญ, วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์

ปัจจัยที่มีส่งผลต่อความสุขในการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

นลินรัตน์ วงศ์คุรุเสถียร, ธีรภัทร บุญสิทธิเมตตา, นริศรา ศรีสวัสดิ์, ภัทรวดี ทองคำแท้, วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์

193-217

บทบาทของชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋วต่อการจัดการพื้นที่เพื่อกิจกรรมสาธารณะ โดยภาคประชาสังคมในพื้นที่สุสานแต้จิ๋ว (ป่าช้าวัดดอน)

พัชริดา สถาพรเจริญยิ่ง, ภัทราพร สิงห์สองคอน, สิริกาญจน์ อารมย์, สุธัญญา ปุญญรัตนศรีขจร, วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์

218-244

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอาชีพระยะสั้น เทศบาลนครปากเกร็ด

ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, สิริกร กาญจนสุนทร, มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย

245-267

พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

เพชรัต คุณาพันธ์, กีรติ สอนคุ้ม, จุฬารักษ์ เครือจันทร์, นิภาวรรณ วงษ์ใหญ่

268-287