Editor Notes

  • Somsak Amornsiriphong Mahidol University

Abstract

บทบรรณาธิการ

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) นี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการจำนวน 12 เรื่อง เนื้อหาของบทความทั้งหมดมีความหลากหลายครอบคลุมองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านสังคมหลายแขนงทั้งรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชญาวิทยา และการศึกษา มีนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ งานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการนำนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำไปปฏิบัติและการปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลสุดยอก SMEs ปี 2555 และงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี ที่นำเสนอองค์ความรู้สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสหวิชาชีพในการดำเนินงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์จากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ ที่กล่าวถึงองค์ความรู้สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม และงานวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวน จังหวัดชลบุรี และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ที่แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการองค์การทางการแพทย์ รวมถึงมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจและให้องค์ความรู้ในสาขาอื่น ๆ อีกหลายบทความภายในเล่ม

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเสนอบทความเข้ารับการเผยแพร่สู่สาธารณะกับทางกองบรรณาธิการวารสารในฉบับต่อ ๆ ไป และสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านวารสารจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไปของวารสารนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดีและความขอบคุณยิ่ง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

บรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-09-22
How to Cite
Amornsiriphong, S. (2018). Editor Notes. INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY, 4(2), 12-13. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/146848
Section
Editorial Notes