รูปแบบความยั่งยืนของธุรกิจค้าปลีก สำหรับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรในประเทศไทย

Main Article Content

ไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท
เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตต

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในธุรกิจค้าปลีกสำหรับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรในปัจจุบัน ปจัจยัทมี่ผีลตอ่ความยงั่ยนื และพฒันากลยทุธแ์ละรปูแบบการสรา้งความยงั่ยนื ของธรุกจิคา้ปลกีสำหรบัวสิาหกจิชมุชนสมนุไพรในประเทศไทย ใชก้ารวจิยัแบบ ผสม (Mixed Methods) ในการดำเนินการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณใช้การ สำรวจจากวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศจำนวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ขอ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหป์จัจยั (Factor Analysis) เพอื่ลดจำนวนตวัแปรและ จัดกลุ่มใหม่ ด้านการวิจัยคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ทา่น ใชแ้บบสมัภาษณก์งึ่โครงสรา้ง จากนนั้ทำผลการศกึษาทงั้หมด มาจดัทำกลยทุธก์ารพฒันารปูแบบและกลยทุธส์รา้งความยงั่ยนืในธรุกจิคา้ปลกี สำหรับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรในประเทศไทย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 2557. รายงาน การศกึษาขนั้สดุทา้ย (Final Report) การจดัทำยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ค้นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สมาคมค้าปลีกไทย. 2556. บริโภคชะลอตัวฉุดธุรกิจค้าปลีกเฉา วอนรัฐบาล ออกมาตรการกระตุ้น หวังเพิ่มยอดจับจ่าย โค้งสุดท้าย. ข่าวสาร ค้าปลีก, วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556. ค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2557