กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของการนำนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำไปปฏิบัติและการปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs ปี 2555 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy