การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอาชีพระยะสั้น เทศบาลนครปากเกร็ด

Main Article Content

ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
สิริกร กาญจนสุนทร
มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผ้เูข้าร่วม โครงการฝกึอาชพีระยะสนั้ เทศบาลนครปากเกรด็ และศกึษาเปรยีบเทยีบระดบั ความพงึพอใจของผเู้ขา้รว่มโครงการฝกึอาชพีระยะสนั้ เทศบาลนครปากเกร็ด จำแนกตามลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล การเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น จำนวน 292 คน เก็บข้อมูลด้วย แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใชค้า่ t-test การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง เดียว กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น เทศบาลปากเกร็ด ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุก ด้าน ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าในภาพรวม ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ ที่พักอาศัย จำนวนครั้งที่เข้าร่วมโครงการ ประเภทของโครงการที่เข้าร่วมฝึกอบรม และระดับการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฝึกอาชีพ ระยะสั้นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .01 และ .001 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (ม.ป.ป.). มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. กติมิา สรุสนธ.ิ (2544). ความรทู้างการสอื่สาร. กรงุเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. เทศบาลนครปากเกร็ด. (2557ก). ข้อมูลพ้ืนฐานเทศบาลนครปากเกร็ด (Online). http://www.pakkretcity.go.th, 10 กันยายน 2557. _______. (2557ข). ปฏิทินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2557 (Online). http:// http://www.pakkretcity.go.th/news/780, 10 กันยายน 2557. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 และทแี่กไ้ขเพมิ่เตมิถงึฉบบัท ี่11 พ.ศ. 2543