เผยแพร่แล้ว: 2018-12-11

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการสวนส้มโอ จากเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอตัวอย่าง

วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์, พีรพัฒน์ พันศิริ, ไพรินทร์ มากเจริญ, วัลลี นวลหอม

29-54

การประเมินผลสำเร็จกองทุนยุติธรรม

ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล

55-82

ทักษะทางสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการให้คำปรึกษากลุ่ม ตามแนวคิดการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม

กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น, ธนปพน ภูสุวรรณ, ชลิดา ตระกูลสุนทร, พงษ์ศักดิ์ ศรุติปกรณ์, ศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์

137-163

การพัฒนานโยบายและมาตรการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว ในภาคประมงทะเล

นฤทธิ์ ฤทธิ์คำรพ, พรชัย เทพปัญญา, นรินทร์ สังข์รักษา

250-273

ฉบับเต็ม

Somsak Amornsiriphong

1-380