ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ของชุมชนบ้านเสากระโดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

สมพิศ ปูนจัตุรัส
จุฬารัตน์ วัฒนะ
วิกร ตัณฑวุฑโฒ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของชุมชนบ้านเสากระโดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มที่ศึกษา คือ ผู้สมัครใจที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเสากระโดง จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบความรู้จากการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแบบวัดความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของชุมชนบ้านเสากระโดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้สมัครใจ มีความพึงพอใจมากต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของชุมชนบ้านเสากระโดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีความพึงพอใจมาก
ในด้านเนื้อหาและการนำเสนอ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้านรูปแบบและความสวยงาม ผลการเปรียบเทียบความรู้ของผู้ใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของชุมชนบ้านเสากระโดง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า คะแนนหลังใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ทิศนา แขมมณี. 2552. รูปแบบการเรียนการสอน ทางเลือกที่หลากหลาย. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพมหานคร: บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด.
ภัทรา นิคมานนท์. 2534. การประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
ทิพยวิสุทธิ์.
มูลนิธิชัยพัฒนา. 2558. เศรษฐกิจพอเพียง (Online). www.chaipat.or.th, 13 มกราคม 2558.
วิศนี ศิลตระกูล. 2555. ประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 8-15 การเรียนการสอน การฝึกอบรม
การพัฒนาสื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุมาลี ชัยเจริญ. 2557. การออกแบบการสอน หลักการ ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 1 ขอนแก่น:
หจก.โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 (Online). www.nesdb.go.th/ Portals/0/news/plan/p11/SummaryPlan11_thai.pdf, 13 มกราคม 2558.
________. 2559. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 (Online).
www.nesdb.go.th/ ewt_dl_linkphp?nid=6422, 18 สิงหาคม 2561.
________. ม.ป.ป.. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร (Online). www.sufficiencyeconomy.org/ images/suff/suff-econ-.pdf, 11 มีนาคม 2558
Gallegos, A.. 1983. Design, Implementation, and Evaluation of an Individualized Learning Packet on Cognate Word Understanding for Adult Spanish Speakers at
the University of New Mexico (Online). http://search.proquest.com/docview/303170475?accountid=48250, March, 20, 2015.