การประเมินการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Main Article Content

ภานุการณ์ สนใจ
ชลธิชา ดิษฐเกษร

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมศาสตร์ 2) เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมศาสตร์ และ 3) นำเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ทุกหลักสูตรในภาควิชาสังคมศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอกรวมทั้งหมด 268 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม พบว่าความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมศาสตร์ พบว่าความคาดหวังและความพึงพอใจในภาพรวมและในทุกๆด้าน ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig=.000) และควรประชาสัมพันธ์ความรู้ ข้อมูลต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาแนวทางการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และแนวทางขั้นตอนการขอรับบริการ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เกวลี ผังดี และ พิมพ์รดา ครองยุติ. (2556). ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรของภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. รายงานการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560, จาก http://sc2.kku.ac.th/stat/statweb/images/ project%20stat/p56/017_56.pdf
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2559).รายงานการประเมินตนเอง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559. นครปฐม: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ธงชัย สันติวงษ์. (2530). องค์การและการบริหาร: การศึกษาการจัดการแผนใหม่ (organization and management). พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์.
ปิยะรัตน์ เจิมประไพ, ปิยาภรณ์ เตชะเรืองรอง และนันทนา ชาครานุวัฒนพงศ์. (2551). ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ หัวหิน. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
ปุณยภาพัชร อาจหาญ. (2555). ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี. หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.apr.ubru.ac.th/images/stories/documents/publication/005/2558.pdf
มหาวิทยาลัยมหิดล. (2559). คำขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2560, จาก https://www.mahidol.ac.th/th/vision.htm.
รมิดา คงเขตวณิช. (2557). การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุม.บทความวิจัย คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560, จาก https://www.spu.ac.th/ account/files/2014/01/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD.%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2.pdf
รัชตา ธรรมเจริญ , วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์. (2557).ความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่.การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
วรรษมณฑน์ มีศรี. (2549). ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ตามการประเมินของนักเรียนโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี.ปัญหาพิเศษ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา.
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์. (2544). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
นักเรียนมัธยมปลายในอำเภอเมือง เชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศศิวิมล มีอําพล และ ภาคภูมิ วณิชธนานนท์. (2555). ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโททางการบัญชี. การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555, สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/2555/ KC4915004.pdf
สมชาย บุญสุ่น. (2554). ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สมชาย รัตนทองคำ. (2554).การวัดและประเมินผลทางการศึกษา. เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบําบัด ภาคตน ปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สืบค้นเมื่อ 19 กรกฎาคม 2560, จาก https://ams.kku.ac.th/aalearn/resource/edoc/tech/ 54/13eva.pdf
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (2520). หลักการประเมิน: คู่มืออาจารย์ด้านการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
__________. (2549).การเขียนโครงการเพื่อประเมินโครงการ:หลักการและตัวอย่าง. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินโครงการทางการศึกษา.กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
สัจจา โสภา. (2556). ความคาดหวังและความพึงพอใจนักเรียนต่อการบริการที่ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญาศิลปะศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุบิน ยุระรัฐ. (2554). การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา ED 712 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา. รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560, จาก https://www.spu.ac.th/tlc/files/2013/10/ 54.04.pdf.
อรรถพร คําคม. (2546). การให้บริการสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์: ศึกษาจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการฝ่ายกิจการสาขากรุงเทพและปริมณฑล.วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม.กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อัญชลี วิรุฬห์จรรยา. (2553). การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดรับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ: กรณีศึกษานักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. บทความวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560, จาก http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/epaper/ special_may2010/pdf/Page_17.pdf
อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม และประพาฬ เฟื่องฟูสกุล. (2552). การประเมินผลการเรียนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2552. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2560, จาก http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/ 123456789/ 600/Orthip_R_R411195.pdf?sequence=1.
Getzels, J.W. and et al. (1964). Educational Administration as a Social Process. New York : Harper and Row.
Good, C. V. (1973). Dictionary of Education. (3rd ed.). New York: McGraw - Hill.
Quirk, R. (1987). Longman dictionary of contemporary English. (2nd ed.). London, England: Richard Clay.
Murray, H. A. (1968). Exploration in Personality. New York : Science Edition, Inc.
Parasuraman, A., Berry, L. L. & Zeithaml, V. A., (1991). Refinement and reassessment of the SERVQUAL scale. Journal of Retailing, 67(4), 420-450.
Reeder, W. W. (1971). Partial Theory from the 25 Years Research Program on Directive Factor is Believes and Social Action. New York : Minigraph.