ทักษะทางสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการให้คำปรึกษากลุ่ม ตามแนวคิดการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม

Main Article Content

กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น
ธนปพน ภูสุวรรณ
ชลิดา ตระกูลสุนทร
พงษ์ศักดิ์ ศรุติปกรณ์
ศลาฆนันท์ หงษ์สวัสดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม ต่อทักษะทางสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2559 ที่มีผลคะแนนจากมาตรวัดทักษะทางสังคม อยู่ในระดับต่ำ และอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลอง จำนวน 30 คน จับคู่เพศเดียวกัน และคะแนนทักษะทางสังคมใกล้เคียงกัน แล้วสุ่มอย่างง่ายออกเป็น  สองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จำนวน 15 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 15 คน ในกลุ่มทดลองได้รับการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวคิด การพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม จำนวน 10 ครั้ง   ครั้งละ 60 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการให้คำปรึกษา   เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวัดผล 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ มาตรวัดทักษะทางสังคม และโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพื่อใช้พัฒนาทักษะทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีบอนเฟอร์โรนี


          ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะทางสังคมในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะทางสังคมในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์. (2557). การศึกษาและพัฒนาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาภาคใต้. วารสารสุทธิปริทัศน์, 28(86), 126-161.
จอมขวัญ เลื่องลือ ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ และประสาร มาลากุล ณ อยุธยา. (2559). การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินชีวิตยุคใหม่ของนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารเกษมบัณฑิต, 17(2), 153-166.
วรรณพร กระต่ายทอง. (2559). การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษา. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 11(2), 141-165.
Alabi, Y. L., & Lami, M. M. (2015). Efficacy of Client-Centred and Rational-Emotive Behaviour Therapies in Reducing Bullying Behaviour among In-School Adolescents in Ilorin, Nigeria. International Journal of Instruction, 8(1), 61-74.
Baumeister, R. F., & Bushman, B. J., (2011). Social Psychology and Human Nature.
(2 ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
Bishop, M., & Fleming, A. R. (2015). Rational Emotive Behavior Therapy. Counseling Theories and Techniques for Rehabilitation and Mental Health Professionals, 108-132.
Caruso, C., Angelone, L., Abbate, E., Ionni, V., Biondi, C., Di Agostino, C., & Mezzaluna, C. (2018). Effects of a REBT Based Training on Children and Teachers in Primary School. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 36(1), 1-14.
Chou, W. J., Huang, M. F., Chang, Y. P., Chen, Y. M., Hu, H. F., & Yen, C. F. (2016). Social skills deficits and their association with Internet addiction and activities in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of behavioral addictions, 6(1), 42-50.
Corey, G. (2015). Theory and practice of counseling and psychotherapy. Nelson Education.
David, D., Cotet, C., Matu, S., Mogoase, C., & Stefan, S. (2018). 50 years of rational-emotive and cognitive-behavioral therapy: A systematic review and meta-analysis. Journal of clinical psychology, 74(3), 304-318.
David, O. A., Capris, D., & Jarda, A. (2017). Online Coaching of Emotion-Regulation Strategies for Parents: Efficacy of the Online Rational Positive Parenting Program and Attention Bias Modification Procedures. Frontiers in psychology, 8(1), 500-510.
Edmonds, W. A., & Kennedy, T. (2017). An applied guide to research designs, SAGE Publications.
Ellis, A. (2011). Rational emotive behavior therapy. Current psychotherapies, 9(1), 196-234.
Hanapi, Z., & Nordin, M. S. (2014). Unemployment among Malaysia graduates: Graduates’ attributes, lecturers’ competency and quality of education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112(1), 1056-1063.
Johari, S., Zadeh, H. H., & ParisaAmini. (2016). The Effectiveness of Group Training of Rational-Emotive Behavior Therapy on Communicative Beliefs of the Couples Referred to Counseling Centers in Isfahan, International Journal of Advanced Biotechnology and Research, 7(1), 803-810.
Kosciw, J. G., Palmer, N. A., & Kull, R. M. (2015). Reflecting Resiliency: Openness About Sexual Orientation and/or Gender Identity and Its Relationship to Well-Being and Educational Outcomes for LGBT Students. American Journal of Community Psychology, 55(1-2), 167-178.
Kostelnik, M. J., Gregory, K. M., Soderman, A. K., & Whiren, A. P. (2012). Guiding Children’s Social Development and Learning. (7 ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
Koutsoukou-Argyrak, A., Hofmann, F. H., Kreb, V., Sperth, M., & Holm-Hadulla, R. M. (2016). The ABCDE-Model of counseling and psychotherapy: An integrative approach developed from clinical practice at a counseling service for students. In SHS Web of Conferences EDP Sciences, 26(1), 1-10.
Laugeson, E. A., Gantman, A., Kapp, S. K., Orenski, K., & Ellingsen, R. (2015). A randomized controlled trial to improve social skills in young adults with autism spectrum disorder: The UCLA PEERS® program. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(12), 3978-3989.
Little, S. G., Swangler, J., & Akin-Little, A. (2017). Defining Social Skills. In Handbook of Social Behavior and Skills in Children (pp. 9-17). Springer, Cham.
Malkinson, R. (2010). Cognitive-behavioral grief therapy: The ABC model of rational-emotion behavior therapy. Psihologijske teme, 19(2), 289-305.
Medical-dictionary.com. (2018). เข้าถึงได้จาก https://medical-dictionary.thefreedictionary .com /Social+skill
Myers, D. G. (2012) Social Psychology. (10 ed.). New York, NY: McGraw-Hill Companies.
Nix, R. L., Bierman, K. L., Domitrovich, C. E., & Gill, S. (2013). Promoting children's social-emotional skills in preschool can enhance academic and behavioral functioning in kindergarten: Findings from Head Start REDI. Early Education & Development, 24(7), 1000-1019.
Oltean, H. R., & David, D. O. (2017). A meta-analysis of the relationship between rational beliefs and psychological distress. Journal of clinical psychology, 19(1), 1-13.
Perren, S., Forrester-Knauss, C., & Alsaker, F. D. (2012). Self-and other-oriented social skills: Differential associations with children's mental health and bullying roles. Journal for educational research online, 4(1), 99-123.
Pereira-Lima, K., & Loureiro, S. R. (2015). Burnout, anxiety, depression, and social skills in medical residents. Psychology, health & medicine, 20(3), 353-362.
Powers, J. D., Swick, D. C., Wegmann, K. M., & Watkins, C. S. (2016). Supporting prosocial development through school-based mental health services: A multisite evaluation of social and behavioral outcomes across one academic year. Social Work in Mental Health, 14(1), 22-41.
Psychologydictionary.org. (2018). เข้าถึงได้จาก https://psychologydictionary.org/social-skills/
Runjic, T., Prcic, A. B., & Alimovic, S. (2015). The relationship between social skills and behavioral problems in children with visual impairment. Hrvatska Revija za Rehabilitacijska Istrazivanja, 51(2), 64-76.
Sentse, M., Prinzie, P., & Salmivalli, C. (2017). Testing the direction of longitudinal paths between victimization, peer rejection, and different types of internalizing problems in adolescence. Journal of abnormal child psychology, 45(5), 1013-1023.
Steins, G., & Haep, A. (2015). Social Learning and Rational-Emotive Education: An Exploratory Investigation of Students’ Perspective. Psychology, 6(9), 1096-1107.
Ugwoke, S. C., Eseadi, C., Igbokwe, C. C., Chiaha, G. T., Nwaubani, O. O., Orji, C. T., & Onu, E. A. (2017). Effects of a rational-emotive health education intervention on stress management and irrational beliefs among technical college teachers in Southeast Nigeria. Medicine, 96(31), 1-6.
Warren, J. M. (2013). School counselor consultation: Teachers’ experiences with rational emotive behavior therapy. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 31(1), 1-15.
Wolstencroft, J., Robinson, L., Srinivasan, R., Kerry, E., Mandy, W., & Skuse, D. (2018). A Systematic Review of Group Social Skills Interventions, and Meta-analysis of Outcomes, for Children with High Functioning ASD. Journal of autism and developmental disorders, 48(1), 1-15.
Wood, A. G., Barker, J. B., Turner, M., & Sheffield, D. (2017). Examining the Effects of Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) on Performance Outcomes in Elite Paralympic Athletes. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 28(1), 329–339.