แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการสวนส้มโอ จากเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอตัวอย่าง

Main Article Content

วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์
พีรพัฒน์ พันศิริ
ไพรินทร์ มากเจริญ
วัลลี นวลหอม

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตชีวประวัติ ภูมิปัญญา และผลงานด้านการบริหารจัดการของคุณทิม ไทยทวี เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ นครชัยศรีที่ยังคงดำรงอยู่ได้ และ 2) วิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหาร จดัการสวนสม้โอของคณุทมิ ไทยทวี ผลการวจิยั พบวา่ คณุทมิ ไทยทวี เกดิเมอื่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 เป็นชาวตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม บรรพบุรุษเป็นชาวจีนมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นผู้ที่มีความขยันขัน แข็ง มุมานะ มีความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคค่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต และอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ จนรู้แจ้ง เห็นจริง จึงสามารถทำให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทำสวน ส้มโอ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

โครงการสารานกุรมไทยสำหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยู่หัว. (ม.ป.ป.). ภูมิปัญญาไทย. ค้นเมื่อ เมษายน 24, 2559, จากhttp : //kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book. php?book=23&chap=1&page=t23-1-infodetail02.html นพชัย อินทรแก้ว. (2549). ศึกษาชีวประวัติและผลงานด้านการเกษตรของ น้อม คงเทพ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ. นิสารัตน์ วรางคณากิจกุล. (2546). ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มเกษตรกรใน ตำบลไรข่งิ อำเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม. วทิยานพินธป์รญิญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี. บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2548). การจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ. ค้นเมื่อ เมษายน 24, 2559, จาก http : //kmcenter.rid.go.th/kmc17/ data/Knowledge/Article/Article_out/040756-01.pdf พิทยา สุนทราวงศ์ และมาลี กาบมาลา. (2557). รายงานการวิจัย เรื่องการ วเิคราะหค์วามรภู้มูปิญัญาดา้นเกษตรกรรม. เชยีงใหม่ : มหาวทิยาลยั แม่โจ้. ไพฑรูย์ มกีศุล. (2555, กรกฎาคม-ธนัวาคม). แนวคดิ และแนวทางในการศกึษา ภมูปิญัญาทอ้งถนิ่. วารสารสโุขทยัธรรมาธริาช, 20, (2), หนา้ 21-394
มานะ ถนอมภูวนาถ. (2544). ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาพชืและสาขาสง่เสรมิและนเิทศศาสตรเ์กษตร (5-7 กมุภาพนัธ์ 2544, หน้า 559-564). นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. ระนิต ณ พัทลุง. (2539). ศึกษาภูมิปัญญาด้านการเกษตรของหรน หมัดหลี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ลักษณา โตวิวัฒน์. (2539). การใช้ภาษาไทย 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์. สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. (2522). การเขียน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. เสาวภา พรสิริพงษ์ และคณะ. (2548). วิถีชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี. นครปฐม : สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพอื่พฒันาชนบท มหาวทิยาลยัมหดิล วิจิตร นิลพันธุ์. (2484). ส้มโอนครชัยศรี. กสิกร, 14, (3-4), หน้า 348-349.