เผยแพร่แล้ว: 2018-09-18

การจัดการแบบพหุภาคีในการศึกษาเพื่อตอบสนองชุมชนท้องถิ่น

วราพร ศรีสุพรรณ, ประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ, จำลอง บุญเรืองโรจน์, อนันต์ กัลปะ, ประคอง บัวปรอท

164-195