ความท้าทายในการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

Main Article Content

วนิพพล มหาอาชา

บทคัดย่อ

การแปรสภาพเป็นทะเลทรายถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่กลุ่มประเทศทั้งพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนากำลังเผชิญอยู่ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายถือเป็นมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเพื่อจัดการปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโดยตรง อนุสัญญาฉบับนี้เป็นเพียงข้อตกลงที่วางกรอบแห่งพันธกรณีให้ประเทศภาคีดำเนินการอย่างกว้างๆ (broad framework) เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดินและการแปรสภาพเป็นทะเลทราย การดำเนินงานตามอนุสัญญาประสบความสำเร็จในด้านการสร้างความตระหนักในผลกระทบของการแปรสภาพเป็นทะเลทราย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามอนุสัญญา คือ ปัญหาเงินสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ ปัญหาการขาดการสื่อสารและการประสานงานที่ดี ปัญหาการสร้างความร่วมมือจากองค์กรและการทำงานร่วมกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และปัญหาการขาดการพิจารณามิติทางเศรษฐกิจและสังคม การบูรณาการของทุกภาคส่วนและทุกศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นให้เกิดการแก้ไขปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทรายอย่างยั่งยืนต่อไป

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ. (2545). อนุสัญญาระหว่างประเทศ/ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร
Bell, S. & McGillivray, D. (2000). Environmental Law. Blackstone.
Cullet, P. (2002). Desertification. Encyclopedia of Life Support Systems. EOLSS Publishers : Oxford.
Fuchs, C. (2008). UN Convention to Combat Desertification: Recent Developments, Max Planck Yearbook of United Nations Law, 12.
Tala, A. & Cohen, J.A. (2007). Bringing “Top-Down” to “Bottom-Up”: A New Role for Environmental Legislation in Combating Desertification, Harvard Environmental Law Review, 3.