บทบรรณาธิการ

Main Article Content

Somsak Amornsriphong

บทคัดย่อ

บทบรรณาธิการ


ก้าวปีที่สองของวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 7 เรื่อง บทความวิชาการ 5 เรื่อง และบทความวิจารณ์หนังสือจำนวน 1 เรื่อง ซึ่งเนื้อหาของบทความทั้ง 13 เรื่อง มีความหลากหลายครอบคลุมองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านสังคมหลายแขนงทั้งรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชญาวิทยา และการศึกษา


องค์ความรู้ทางด้านการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุจากบทความเรื่องสถานภาพการให้บริการและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ของฐิติพร ธรรมโหร องค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการคอร์รัปชันจากผลงานของพิศอำไพ สมความคิด เรื่องจิตสำนึกของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน กรณีศึกษา ประชาชนที่อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ยังมีองค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาในประเด็นของการแก้ปัญหายาเสพติดจากผลงานเรื่องแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูด้านยาเสพติดในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน ของธิดารัตน์ อรัญโสตร และฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล และการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานป้องกันยาเสพติดของงานตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เขตพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ของวิศรุต ศุภวรรณ และองค์ความรู้ด้านการคลังเพื่อสังคมจากนักศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างเรื่อง ถึงเวลาแล้วหรือไม่? สำหรับการจัดเก็บภาษีคาร์บอนในประเทศไทย ของพรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ และเรื่องการคลังสาธารณะกับสวัสดิการสังคม: ประเด็นปัญหาและข้อพิจารณาบางประการต่อการปฏิรูปการคลังภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมพื้นฐานที่ยั่งยืนของไทย ของชัยมงคล สุพรมอินทร์


นอกจากนี้ บทความของอภิญญา ดิสสะมาน ยังสะท้อนภาพของนโยบายชาตินิยมและนโยบายการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่มีต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ สำหรับบทความที่แสดงให้เห็นองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นของวนิพพล มหาอาชา เรื่องความท้าทายในการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย อีกทั้งยังมีบทความที่นำเสนอมุมมองด้านการศึกษาในเชิงปรัชญาที่ว่าด้วยการศึกษาแบบพหุภาคีเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ที่เรียกว่า “หลักสูตรท้องถิ่น” ของวราพร ศรีสุพรรณ และคณะ ยิ่งไปกว่านั้น งานของระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ และคณะ แสดงให้เห็นสถานะองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวนอกระบบทะเบียนในยุโรปเพื่อเชื่อมโยงมาเป็นบทเรียนของประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจ และบทความวิจารณ์หนังสือของบุรัสกร โตรัตน์ ช่วยชี้ให้เห็นถึงมุมมองด้านการเงินการธนาคารกับการต่อสู้กับความยากจนซึ่งแต่งโดย Muhammd Yunus     


กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเสนอบทความเข้ารับการเผยแพร่สู่สาธารณะกับทางกองบรรณาธิการวารสารในฉบับต่อ ๆ ไป และสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านวารสารจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไปของวารสารนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดีและความขอบคุณยิ่ง


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์


บรรณาธิการ

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ