เผยแพร่แล้ว: 26-08-2022

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบส่งผ่านพหุระดับของการทำงานร่วมกันของครูวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน

สกุลกาญจน์ วลีอิทธิภัสร์, ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์, สมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า, กนิษฐ์ ศรีเคลือบ, ถมรัตน์ ศิริภาพ

90-106