เผยแพร่แล้ว: 20-05-2024

ศักยภาพของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี

กฤษณา ถนอมธีระนันท์, ปัญญาณัฐ ศิลาลาย, ณรงค์ อนุพันธ์, ธนภ จิตรแจ้ง, ธีรวุฒิ สุทธิประภา

1-15