เผยแพร่แล้ว: 16-10-2022

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จ.นครราชสีมา

ณัฏฐริกา กงสะกุ, ปอยหลวง บุญเจริญ, จิรวัฒน์ จันทร์สว่าง

12-21

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวปิล๊อกอีต่อง

ณัฐวิโรจน์ มหายศ, วรินธร แจ้งโรจน์

36-45

อิทธิพลของการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ศุภวิชญ์ วังสุขี, วิชัย โถสุวรรณจินดา, อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ, ทิพนาถ ชารีรักษ์

93-101

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สุกัญญา บูรณเดชาชัย, ศักดินา บุญเปี่ยม, ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์

110-118

Legal Issues Related to Listening to Digital Evidence in Civil Cases

Visitsak Nueangnong, Thitirat Itthimechai, Songporn Pramarn, Duangthip Nilyan

183-195