ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการในกองทัพบกไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีกองพลทหารปืนใหญ่

Main Article Content

พชร สาตร์เงิน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ ปัจจัยในการปฎิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกองพลทหารปืนใหญ่ และสภาพปัญหาการปฎิบัติงานของข้าราชการกองพลทหารปืนใหญ่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามจำนวน 300 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 10 คน
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกองพลทหารปืนใหญ่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับความผูกพันต่อองค์การฯ ดังนี้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และความต้องการสำเร็จในงาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ความหลากหลายของงาน และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับสภาพปัญหาการปฎิบัติงานของข้าราชการกองพลทหารปืนใหญ่ ได้แก่ 1) ปัญหาด้านลักษณะนิสัยส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 2) ปัญหาด้านสิ่งจูงใจในการทำงาน 3) ปัญหาด้านความไม่เหมาะสมของปริมาณงาน 4) ปัญหาด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ 5) ปัญหาด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฎิบัติงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สาตร์เงิน พ. (2022). ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการในกองทัพบกไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีกองพลทหารปืนใหญ่. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, 5(4), 58–70. https://doi.org/10.14456/issc.2022.25
บท
บทความวิจัย

References

กองทัพบก. (2551). ระเบียบและหลักสูตรการฝึก การฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป สำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบก (10 สัปดาห์). กรมยุทธศึกษาทหารบก.

กำชัย กำบังตน. (2553). ความผูกพันต่อองค์การของนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก. วารสารเสนาธิปัตย์, 59(2) 104-110.

ปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์. (2559). ปัญหาการปฏิบัติิงานตามภารกิจของกำลังพลกองกำลังบูรพา ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยบูรพา.

วรวุฒิ จอดนอก. (2557). ความผูกพันกับองค์การของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ. [วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

วิมล วงศ์วานิช. (2536). กองทัพบกพัฒนาชาติไทย. สารของผู้บัญชาการทหารบก ในโอกาสจัดทำหนังสือกองทัพบกพัฒนาชาติไทย. กองทัพบก.

สมจิตร จันทร์เพ็ญ. (2557). ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). [สารนิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์]. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

เอื้อมพร ม่วงแก้ว. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Angle, Harold L. and James L. Perry. (1981). An empirical assessment of organizational effectiveness.1/

Administrative Science Quarterly.

Baron, R.A. (1986). Behavior in Organization. Allyn and Bacon.

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B.B. (1959). Motivation to Work. Michigan: A Bell & Howell Information Company.

Miner, John B. (1992). Industrial Psychology. McGraw-Hill.

Mowday, R.M., et al. (1982). Organization Linkages: the Psychology of Commitment Absenteeism and Turnover. Academic.

Porter and Steers (1983) Motivation and Work Behavior.(3rd ed). McGraw-Hill.

Steer, R.M. (1977). Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment. Administrative Science Quarterly.22

Steer, R.M.(1988). Introduction to Organizational Behavior. Glenview, III: Scott, Foresman