เผยแพร่แล้ว: 13-07-2022

การดำเนินงานพัฒนาชุมชนในชุมชนอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง

พีรพร หมื่นพรม, พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

97-104

ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับ การจ้างแรงงานวัยเกษียณในภาคเอกชน

วารุณี พูลสวัสดิ์, เพ็ญศรี ฉิรินัง, อรุณ รักธรรม, ชาญ ธาระวาส

105-121

การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กฤษฎา ราชรักษ์, วนาลี สอนวิสัย, ธนภร สภาเจริญกุล, ชะวัลนุช สลับลึก, WAIXIU SHI

204-207