ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์:พัฒนาการและกลยุทธ์การสร้างสรรค์เนื้อหา

Main Article Content

ดุษฎี นิลดำ
สุพิชฌา วัฒนะ

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการ แนวคิด และบทบาทของผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ และศึกษากลยุทธ์ และวิธีการสร้างสรรค์เนื้อหาของผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ โดยใช้สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 3 ท่าน ผลการวิจัย พบว่า ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ เกิดจากพัฒนาการของแนวคิดการตลาดเชิงเนื้อหา ที่สอดคล้องกับการเติบโตของสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีบทบาทในการสื่อสารแบรนด์และกระตุ้นพฤติกรรมของผู้บริโภค สำหรับกลยุทธ์ และวิธีการสร้างสรรค์เนื้อหาของผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์นั้น พบว่าการสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ของแต่ละบุคคลนั้นจะมีเอกลักษณ์ หรือสไตล์การทำงานเฉพาะตัวที่บ่งบอกถึงบุคลิก ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนนั้น ๆ โดยผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง จนมีผู้ติดตามและเชื่อถือเป็นจำนวนมากจะกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ ในที่สุด

Article Details

How to Cite
นิลดำ ด., & วัฒนะ ส. (2022). ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์:พัฒนาการและกลยุทธ์การสร้างสรรค์เนื้อหา. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, 5(3), 21–30. https://doi.org/10.14456/issc.2022.3
บท
บทความวิจัย

References

กัญญารินทร์ วัฒนเรืองนันท์. (2558). อิทธิพลของ Beauty Influencers ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเครื่องสำอาง
ของผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงานตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชัญญาภรณ์ แสงตะโก. (2555). อิทธิพลของ Micro-Influencer ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า High
Involvement. (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย. (2556).
ดุษฎี นิลดำ, สราวุธ อนันตชาติ, และวลัย วัฒนะศิริ. การพัฒนามาตรวัดความผูกพันต่อตราสินค้าของ
ผู้บริโภค. (2560). วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา. 10(1), 109-129.
ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์. (2561). การเปิดรับการตลาดเชิงเนื้อหาของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ, 7(ฉบับพิเศษ), 85-94.
นิตนา ฐานิตธนกร และปรัศนียากรณ์ สายปิมแปง. (2556). Beauty Blogger: ผู้ทรงอิทธิพลด้านความงาม
บนโลกออนไลน์. วารสารสุทธิปริทัศน์, 27(81), 109-124.
บรรพต วรธรรมบัณฑิต. (2559). กลยุทธ์การใช้การตลาดด้านเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ
สื่อโทรทัศน์ไทยในปี 2560. (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
เปิดผลวิจัย “อินฟลูเอนเซอร์” การตลาดออนไลน์แบบไหนครองใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล. (2562, 9 มกราคม).
ประชาชาติธุรกิจ. สืบค้น 26 พฤศจิกายน 2560, จาก https://www.prachachat.net/ict/news-276021
พงศกร ปัญญาทรานนท์. (2559). อิทธิพลของรูปแบบการสื่อสารการตลาดและผู้ทรงอิทธิพลในสื่อเฟซ
บุ๊กของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับครัวเรือนขนาดเล็กที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย. (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ยุทธิพงศ์ แซ่จิว. (2555). การสื่อสารตราสินค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนดังข้ามคืน.
(วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัฐญา มหาสมุทร และวรัชญ์ ครุจิตร. (2555). กลยุทธการสื่อสารของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติของกลุ่มผู้ติดตาม. วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า, 2(1), 81-106.
ลดาอำไพ กิ้มแก้ว. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคจากสื่อโฆษณาประเภทวิดีโอผ่านผู้มี
อิทธิพลบนสังคมออนไลน์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศุภเชษฐ์ เศรษฐโชติ. (2559). การนำเสนอการตลาดเชิงเนื้อหาบนสื่อดิจิทัลและความตั้งใจรับประทาน
อาหารคลีน. (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
เสกสรร รอดกสิกรรม. (2558). การสร้างความยั่งยืนด้วยการใช้เนื้อหาเชิงการตลาด (Content
Marketing) เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุดารัตน์ แสงแก้ว, ปิยะวรรณ ศิริประเสริฐศิลป์ และปรีดา ศรีนฤวรรณ. (2561). คุณลักษณะและความชัดเจน
ของผู้มีอิทธิพลทางการตลาด: กลุ่มผู้นำทางความคิด. วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 40(157),
1-24.
Influicity. The difference between Micro Macro and Mega Influencers. Retrieved from
http://www.influicity.com/wp-content/uploads/2018/03/MegaMacroMicro-Whitepaper-min.pdf
Kiattirat Jindamanee. (2017). Content Creator อาชีพอิสระทำเงิน รายได้ดีในปี 2018. สืบค้นจาก
https://taokaemai.com/content-creator-อาชีพอิสระทำเงิน-รายไ/.
Marketingsusu. (2016). CONTENT MARKETING วิธีทำการตลาดด้วยเนื้อหา. สืบค้นจาก https://marketingsusu.com/content-marketing/.
Trend. (2020). Content Creators vs Influencers - Similarities and Differences. Retrieved from
https://trend.io/blog/content-creators-vs-influencers