เผยแพร่แล้ว: 22-05-2022

ตัวแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

อนพัทย์ พูลสวัสดิ์, อรุณ รักธรรม, เพ็ญศรี ฉิรินัง, ชาญ ธาระวาส

86-102