การวิเคราะห์ การเล่าเรื่องภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ของผู้กำกับโสภณ ศักดาพิศิษฏ์

Main Article Content

ธนกฤต วรรณวนิช
บรรจง โกศัลวัฒน์

บทคัดย่อ

            การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แนวสยองขวัญ และการกำกับภาพยนตร์แนวสยองขวัญของผู้กำกับโสภณ ศักดาพิศิษฏ์ โดยมุ่งที่จะทำการวิเคราะห์ด้านการสร้างความสยองขวัญในการเล่าเรื่อง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวบท จากภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่อง ได้แก่ โปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต, ลัดดาแลนด์, ฝากไว้..ในกายเธอ, เพื่อน..ที่ระลึก และด้าน การกำกับภาพยนตร์แนวสยองขวัญ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับคุณโสภณ ศักดาพิศิษฏ์


            ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพยนตร์ทั้ง 4 เรื่อง มีการเล่าเรื่องจากพื้นฐาน “ความกลัว” ที่นำมาพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นแก่นเรื่องที่นำมาเกี่ยวข้องกับความกลัวได้ หรือการนำเสนอความสยองขวัญในภาพยนตร์ จากเหตุผลทางจิตวิทยา คือ “ความไม่รู้” ในภาวะลุ้นระทึก ในสถานการณ์ที่ผู้ชมและตัวละคร รับรู้และคาดเดาได้ว่าจะมีการปรากฏตัวของผี แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ หรือที่ไหน ซึ่งผู้ชมจะเกิดการลุ้นระทึกจากความกลัว และด้วยเหตุนี้ทำให้คุณโสภณ ศักดาพิศิษฏ์ ที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ จึงได้ออกแบบตัวละครผีที่ “ไม่มีตัวละครผีปรากฏให้เห็น” เป็นการทำให้ผู้ชมสัมผัสกับความสยองขวัญ ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของภาพและเสียง และความกลัวจากความไม่รู้ ว่าจะมีสิ่งใดปรากฏขึ้นในภาพยนตร์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฤษดา เกิดดี. (2541). ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์การศึกษาว่าด้วย 10 ตระกูลสำคัญ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พิมพ์คำ.
กำจร หลุยยะพงศ์. (2556). ภาพยนตร์กับการประกอบสร้าง สังคม ผู้คน ประวัติศาสตร์ และชาติ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค. (2548). เรื่องเล่า (Narrative) และศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง (Narratology). นิเทศศาสตรปริทัศน์. ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1). หน้า 42.
ทศพร กรกิจ. (2550). การสร้างความน่าสะพรึงกลัวใน "หนังผี" อเมริกัน เกาหลี และไทย. [วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปกรณ์ พรหมวิทักษ์. (2555). การกำกับภาพยนตร์ Film directing. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต.
พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์. (2555). เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 8-5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พระมหาศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต (สุขดํา). (2548), การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่อง พฤติกรรมของมนุษย์ในทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท กับ ซิกมันด์ฟรอยด์. [วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต, สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย]. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย.
รุจิเรข คชรัตน์. (2542). ภาพและกระบวนการสร้างภาพชายรักร่วมเพศในละครโทรทัศน์ไทย กับการรับรู้ภาพแบบฉบับของผู้ชม. [วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หนึ่งเดียว. (2552). ร้อยภูติ พันวิญญาณ ตำนานหนังผีไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: Popcorn.
Albrecht, K. (2550). Practical Intelligence : The Art and Science of Common Sense. New York: John Wiley and Sons, Inc.