ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลองค์การภายใต้กรอบระบบสังคมขององค์การเอกชนในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

จิรังรัก สมรรคจันทร์
ชากานต์ ปัดภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของประสิทธิผลองค์การ ระดับของความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน ระดับของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีองค์การในบุคลากรระดับปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในกรุงเทพมหานคร 2) พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลองค์การ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยการตรวจสอบความตรงของรูปแบบสมการโครงสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์เชิงยืนยันด้วยโปรแกรมการ AMOS 22.0  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้หน่วยวิเคราะห์ในระดับบุคคล จำนวน 397 คนคิดเป็นร้อยละ 72.36  ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณัฐไวภพ ฐณะพงศ์ภักค์ และ ปรีชา พันธุ์แน่น. (2565). พฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจจากการจัดรายการรักเพลงไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่เอ.เอ็ม.837 กิโลเฮิรตซ์ของผู้ฟังในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, 5(1), 41-49.

สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล และคณะ.2563. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, 3(2), 107-120.

สิษธวัช จันทร์พล และชำนาญ ทองเย็น. 2565. แรงจูงใจในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จังหวัดปราจีนบุรี. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, 5(1), 91-100.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(3), 99 –120.

Cameron, K.S. (1986). A study of organizational effectiveness and its predictors. Management Science, 3(2), 87-112.

Farh, J.L., Podsakoff, P. M., & Organ, D. W., (1990). Accounting for organizational citizenship behavior: Leader fairness and task scope versus satisfaction. Journal of Management, 16(3), 705–721.

Podsakoff, P. M, & S. B., Mackenzie, (2003), Organizational citizenship behavior and the quantity and quality of work group performance, Journal of Applied Psychology, 8(2), 262–270.

Parson. T, (1977). The Evolution of Societies, (n.p).: Prentice-Hall.

Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 6(8), 655–663.