กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในปัญหาไฟป่าและหมอกควัน. Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล