เผยแพร่แล้ว: 2024-03-30

โปรแกรมการพัฒนาทักษะด้านการสร้างบทเรียนด้วยเทคโนโลยี สำหรับครูการศึกษาพิเศษ

อนุชา ภูมิสิทธิพร, ศิริวิมล ใจงาม, สุวพัชร์ ช่างพินิจ, บุญล้อม ด้วงวิเศษ

42-56