เผยแพร่แล้ว: 2016-04-18

บทบรรณาธิการ (Editorial)

บทบรรณาธิการ (Editorial)

-

การใช้การควบคุมภายในตามเป้าหมาย: หลักฐานเชิงประจักษ์จากวิสาหกิจการผลิตขนาดกลางในประเทศไทย

วินัย เหลืองวิโรจน์, สุพรรณี บัวสุข, พนารัตน์ ปานมณี, อุษณีย์ เส็งพานิช

108-122