เรน เรียนลัดหลักสูตรเอ็มบีเอ

Main Article Content

ณฐฒิณี เก็บสมบัติ

บทคัดย่อ

แน่นอนว่าในปัจจุบันนี้หนังสือเกี่ยวกับการ บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการออกมา ค่อนข้างมากหลาย หากแต่หนังสือที่เหมาะส าหรับคน ที่เริ่มต้นธุรกิจหรือผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานมากนัก การเขียน ให้ออกมาง่ายนั้นค่อนข้างยาก คุณเจฟฟรีย์เจ ฟอกซ์ ซึ่งมีความช านาญทั้งในด้านการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ และเป็นนักบรรยายจึงน าเอาความสามารถทั้งสอง ด้านนี้ของเขาลงมือเขียนหนังสือกึ่งนวนิยาย กึ่ง บริหารธุรกิจ ว่าด้วยเด็กชายชาวอเมริกันที่ชื่อเรนใน การตัดสินใจเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ จนกระทั่งเลิก เป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ เรนได้เรียน รู้หลักการ บริหารงานและคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้น ามาโยงผูกเอาไว้ เป็นเนื้อเรื่อง และสุดท้ายผู้เขียนได้ถอดบทเรียน ทางการบริหารธุรกิจที่สอดแทรกอยู่ในนวนิยาย ออกม าเป็นส่วนย่อย ๆ ต่าง ๆ พ ร้อมทั้งจัดท า แบบฝึกหัดให้ผู้อ่านได้คิดตามไปด้วย ว่าแต่ละบทเรียน นั้นสามารถน าไปปรับใช้กับองค์กรของผู้อ่าน หรือ แม้แต่กับการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างไร

Download files

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2013.12

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ (Book reviews)