รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

 

ผศ.ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

ผศ.ดร.สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

 

ภายนอก

1. ศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ

2. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

3. รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชนก (คุ้มพันธ์) ภาสกรจรัส

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์

6. ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ไว จามรมาน

8. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

9. รองศาสตราจารย์ ดร.รวี ลงกานี

10. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

11. รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

12. รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

15. รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช

16. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ประเทศไทย

 

ภายใน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุดตาน พันธุเณร

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร พงศาปรมัตถ์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์

7. ดร.ปรเมษฐ์ ดำชู     

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ กิจโชติ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชนก จรัสวิญญู

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ดอกไม้ทอง

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรฆยา เซ็นเครือ

6. ดร.เฟื่องฟ้า ปัญญา

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชชา ยาวิเศษ

8. ดร.มาร์ฎา ชยทัตโต

9. ดร.พิมสหรา ยาคล้าย

10. ดร.เมสิริณ ขวัญใจ

11. ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ เชยสวรรค์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือนขวัญ อินทนนท์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ เด็ดแก้ว

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ เพ็ชรรื่น

8. ดร.ภาวิณี สตาร์เจล

9. ดร.ภัคจิรา นักบรรเลง

10. ดร.เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว

11. ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม

12. ดร.มณีรัตน์ ชาติรังสรรค์

13. ดร.วรปรัชญ์ โยเหลา

14. ดร.มณฑิรา อินต๊ะสอน

15. ดร.ชลัท บุญปาน

16. นางสาวชุณหเกตุม์ กาญจนกิจสกุล

17. นายทรงพล ชุมนุมวัฒน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

 

 

1. ดร.รัฐพล ไชยรัตน์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรเสริญ เหรียญทอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

 

 

1. นางสาวชลิดา เทียมสังวาลย์

2. นางสาวรมนีย์ ใจรักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย