วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal

The Journal of Business, Economics and Communications (BEC Journal) is published by Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University, Thailand. The journal is an interdisciplinary journal. It is listed in Tier 1 of the Thai-Journal Citation Index (TCI) and Asian Citation Index (ACI).

The BEC Journal seeks to publish high quality research that are relevant to business management, economics and communication arts. The journal acts as an intermediate platform for scholars to present and share their interests and expertise as well as to promote academic research to a wider audience.

Thai Journal Impact Factors

ISSN: 2672-9091 (Print)      ISSN: 2408-2112 (Online)

ประกาศการเก็บค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

2019-02-28

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จะดำเนินการเก็บค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/Author_Guidelines

PR.jpg

Vol. 14 No. 3 (2019): September-December 2019

Published: 2019-12-26

An Analysis of Asymmetry in Para Rubber Price Transmission in Thailand

ปณธกร ตันติศิริวัฒน์, อภิชาต ดะลุณเพธย์, วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

27-40

Para-rubber Farmers’ Adaptation Practices under ASEAN Economic Community: A Reflection of the Large City of Two Seas

ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์, พลากร สัตย์ซื่อ

56-71

Determinants of Multiple Jobs Holding for Udon Thani Government Officers

รณกร กิติพชรเดชาธร, อนงค์นุช เทียนทอง

72-84

The Moderating Effect of Small Business Staff’s Perception on the Intention to Use Cloud Computing Technology, Using SEM

ดาลิน อาภัสระวิโรจน์, สุจินดา เจียมศรีพงษ์, วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์, อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร

85-104

Communication Value of Key Audit Matters of Companies in Industrials Group Listed on the Stock Exchange of Thailand

กรกนก ครุฑเมือง, นฤนาถ ศราภัยวานิช, วิสุทธร จิตอารี, วนิสรา สุวรรณมงคล

116-132

The Relationship between Corporate Governance and Earnings Management: Evidence from Thai Listed Companies

วรวิทย์ เพ็ชรรื่น, สุภาพร ดอกไม้ทอง

133-145

Success Factors of Traditional Textile Business SMEs in the North of Thailand

ปิยะวัน เพชรหมี, สุจินดา เจียมศรีพงษ์, ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

146-164

View All Issues