วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal

จัดพิมพ์ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารสหสาขาวิชาที่ผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร Thai-Journal Citation Index: TCI Group I และฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการสนับสนุนผลงานวิชาการให้เผยแพร่ไปสู่ผู้อ่านในวงกว้าง

 Thai Journal Impact Factors

ISSN: 2672-9091 (Print)      ISSN: 2408-2112 (Online)

ประกาศการเก็บค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

2019-02-28

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จะดำเนินการเก็บค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/Author_Guidelines

PR1.jpg

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (2022): กรกฎาคม - กันยายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-30

Supply Chain Innovation Effects on Supply Chain Efficiency in Teak Furniture Industry at Phrae Province

Teeka Yotapakdee, Siriporn Kiratikarnkul, Itsaree Howpinjai, Siriluk Sukjaroen, Thiti Wanichdilokrat, Wanwasa Wirojanarome, Ratchaneewan Kamton, Lamthai Asanok
ดูทุกฉบับ