Information For Readers

"Journal of Business, Innovation and Sustainability (JBIS)"  จัดพิมพ์ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารสหสาขาวิชาที่ผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร Thai-Journal Citation Index: TCI Group I มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการสนับสนุนผลงานวิชาการให้เผยแพร่ไปสู่ผู้อ่านในวงกว้าง โดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

JBIS” ขอให้ผู้อ่านลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนการตีพิมพ์ของวารสาร กรุณากดที่ลิงค์ลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์ของวารสาร การลงทะเบียนนี้ผู้อ่านจะได้รับข้อมูลสารบัญของวารสารแต่ละฉบับทางอีเมล การลงทะเบียนของท่านยังช่วยให้ทางวารสารรับทราบถึงระดับการให้ความสนับสนุนของผู้อ่านที่มีต่อวารสารอีกด้วย วารสารจะไม่เผยแพร่และใช้ชื่อและอีเมล์ของผู้อ่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น