เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • บทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์เป็นบทความใหม่ และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ผู้เขียนได้รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ และไม่บิดเบือนข้อมูล
  • เนื้อหาของบทความ ทั้งข้อความ รูปภาพ และตาราง หากเป็นผลงานของผู้อื่น ผู้เขียนได้มีการอ้างอิงและการจัดทำรายการอ้างอิงท้ายบทความแล้ว กรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
  • บทความมีองค์ประกอบและเนื้อหาสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการจัดรูปแบบบทความตามรูปแบบ (Template) ตามที่วารสารกำหนด และมีการอ้างอิงแบบ APA (American Psychology Association)
  • บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. กำหนดขอบกระดาษ ขอบบน ขอบล่าง ขอบขวา 2.54 เซนติเมตร /ขอบซ้าย 3.17 เซนติเมตร

2. จัดเนื้อหาให้อยู่ในลักษณะกระจายแบบไทย (Thai Distributed) ยกเว้น บรรณานุกรมจัดลักษณะชิดซ้าย (Align Left)

3. แบ่งเนื้อหาเป็น 2 คอลัมน์ ความกว้าง 7.33 เซนติเมตร ช่องว่างระหว่างคอลัมน์ 0.63 เซนติเมตร ยกเว้น บทคัดย่อและบรรณานุกรม ใช้ 1 คอลัมน์

4. ต้นฉบับมีความยาวตั้งแต่ 15-20 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ เนื้อหา และบรรณานุกรม)

5. ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 15 point ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยกเว้น ชื่อเรื่องภาษาไทยและอังกฤษ ใช้ขนาด 17 point

6. บทคัดย่อให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 13-15 point ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกัน มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

8. ให้ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด ระยะห่างระหว่างคำ/ประโยคเคาะ 1 ตัวอักษร

9. การเยื้องย่อหน้าให้เยื้อง 1 เซนติเมตร

*** ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับ    รูปแบบต้นฉบับ (Template)