ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

Journal of Business, Innovation and Sustainability (JBIS) รับตีพิมพ์บทความวิชาการ และบทความวิจัย ที่เป็นบทความภาษาไทย และบทความภาษาอังกฤษ  (ในกรณีที่บทความเป็นภาษาไทยผู้เขียนจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จะเผยแพร่ในรูปแบบสองภาษา (Publised in bilingual format)) โดยบทความนั้นแสดงให้เห็นถึงหัวข้อใหม่ การสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการที่มีประโยชน์และน่าสนใจ รวมถึงการนำเสนอผลการวิจัยที่เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยจะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้                                 

          - การจัดการธุรกิจ

- เศรษฐศาสตร์

          - การเงินการธนาคาร

- การบัญชี

          - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- การสื่อสารมวลชน

          - การตลาด

- สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

          - การท่องเที่ยวและการบริการ

- การประชาสัมพันธ์

 

ขั้นตอนสำหรับผู้เขียน

1.ผู้เขียนเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

2. ให้ผู้เขียนทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิกวารสารที่ระบบ ThaiJo เพื่อส่งบทความ  Register ThaiJo

3. Login เข้าสู่ระบบ ThaiJo และส่งบทความที่ New Submission และทำตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน

4. ให้ผู้เขียนทำการกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารและขอรับการตีพิมพ์ออนไลน์ ได้ที่  Register JBIS

5. พิมพ์แบบฟอร์มพร้อมลงลายชื่อ และส่งกลับมาที่

            หน่วยวารสารวิชาการ

            คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

            99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500

          หรือ สแกนไฟล์ส่งกลับมาที่  JBIS System

6. ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกวารสาร และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 1. รูปแบบต้นฉบับ (Template)

 2. คู่มือการเขียนอ้างอิง (ฉบับย่อ)

 3. ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์