วัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการสนับสนุนผลงานวิชาการให้เผยแพร่ไปสู่ผู้อ่านในวงกว้าง

ขอบเขต  บทความวิชาการ และบทความวิจัย ที่เป็นบทความภาษาไทย และบทความภาษาอังกฤษ  (ในกรณีที่บทความเป็นภาษาไทยผู้เขียนจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจาก Journal of Business, Innovation and Sustainability (JBIS) จะเผยแพร่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ (Publised in English format)) โดยบทความนั้นแสดงให้เห็นถึงหัวข้อใหม่ การสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการที่มีประโยชน์และน่าสนใจ รวมถึงการนำเสนอผลการวิจัยที่เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยจะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

 • การจัดการธุรกิจ 
 • การเงินการธนาคาร 
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 • การตลาด     
 • การท่องเที่ยวและการบริการ
 • เศรษฐศาสตร์
 • การบัญชี
 • สื่อสารมวลชน 
 • การประชาสัมพันธ์
 • สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

 

1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่เป็นผลงานต่อเนื่องจากงานวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นบทความประเภทนี้

2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์หรือประมวลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากการวิจัยที่ผ่านมา จากเอกสารอ้างอิง จากความคิดเห็นของผู้เขียนและผู้อื่น อาจมีการนำเสนอในมุมมองใหม่ ที่สนับสนุนหรือค้านต่อทฤษฎีหรือองค์ความรู้ทางวิชาการเดิม หรือเป็นการนำเสนอแนวทางในการวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีผู้รวบรวมเรียบเรียงหรือวิเคราะห์มาก่อน

*** สามารถดูรายละเอียดองค์ประกอบได้ที่  ประเภทของผลงานที่รับตีพิมพ์

 

บรรณาธิการจะตรวจสอบขอบเขตของบทความ หากบทความอยู่ในขอบเขตของวารสารฯ จะรับไว้พิจารณาฯ หลังจากนั้น กองบรรณาธิการจะตรวจสอบความสมบูรณ์ขององค์ประกอบในบทความ รูปแบบ และการเขียนอ้างอิง หากไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสารฯ บทความนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผู้นิพนธ์เพื่อทำการแก้ไขบทความให้ถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์

บทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์นั้น จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 3 ท่าน  โดยจะคัดเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น และสถาบันที่ผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดจะต้องไม่สังกัดเดียวกับผู้เขียน โดยกระบวนการพิจารณาบทความ  จะเป็นแบบปกปิดสองทาง (Double Blinded)  คือ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้เขียน เช่นเดียวกับผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

 

กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ 

 • ฉบับที่ 1   ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 
 • ฉบับที่ 2   ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
 • ฉบับที่ 3   ระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ได้แก่ 

 • ฉบับที่ 1   ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม
 • ฉบับที่ 2   ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน
 • ฉบับที่ 3   ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน
 • ฉบับที่ 4   ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม

วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (Journal of Management and Information Sciences Naresuan University: MIS Journal) เริ่มตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 จนถึง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2555 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal) โดยเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 มาจนถึง ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2566 และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น "Journal of Business, Innovation and Sustainability (JBIS)" โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ISSN: 1905-3746 (Print) เริ่มใช้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 จนถึง ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 และได้เปลี่ยนเป็น ISSN: 2672-9091 (Print) ตั้งแต่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มาจนถึงปัจจุบัน