กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและแรงจูงใจในการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล