การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและแรงจูงใจในการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

Main Article Content

กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้สภาพของธุรกิจในประเทศไทยได้มีการขยายตัวทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมเติบโตขึ้นอย่าง รวดเร็ว ส่งผลทำให้ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐบาล หรือภาคเอกชน มีความ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้มีผู้ที่สนใจศึกษาทางด้าน บริหารธุรกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ แรงจูงใจ ใน การศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยในส่วนของแรงจูงใจ พิจารณา 4 ด้าน คือ ด้านความสนใจและความถนัด ด้านความคิดเห็นส่วนตัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องและส่วนปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตร MBA ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขายและด้านการใช้บุคลากร(อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) กลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ ผู้ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้งหมด 9 จังหวัด จ านวน 400 คน จากการวิจัยพบว่าแรงจูงใจอันดับหนึ่งของผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คือ การให้ ความส าคัญกับการได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ ส่วนแรงจูงใจอันดับสองที่บุคคลให้ความ สนใจในการศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ก็คือมีความสนใจเกี่ยวกับวิชาธุรกิจอยู่แล้ว และแรงจูงใจอันดับสามคือการยกระดับคุณวุฒิให้ สูงขึ้นซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้สนใจเรียนต่อในหลักสูตร

A Study of Marketing Mix and Factors Affecting the Demand and Motivation of Studying in the MBA Programs in the Lower Part of Northern Region Thailand

Nowadays the business environment in Thailand has been expanding rapidly in the areas of technology, economy and society. This results in competition amongst organizations such as government and private companies, which increasingly demand for personnel with knowledge and expertise in technology and business. As a result, numbers of those who are interested in studying business increase. The objective of this research is to study marketing mix, the factors that influence the motivation and the demand of studying in MBA courses in the Lower part of Northern Region of Thailand. Four motivation aspects are involved: interests and expertise, personal opinion, economy and related people. The marketing mix includes product, price and distribution channels, marketing promotion, advertising and sales promotions and personnel (staff and officers). The population samples are 400 entrepreneurs who hold a bachelor's degree and those who are interested in graduate study in MBA in all 9 provinces. Research indicates that the first motivation for those who are interested in doing MBA programs is usage of modern technology for business application. The second motivation is their interest in business subjects and the third motivation is to gain a higher qualification.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.14456/becj.2013.8

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research article)